آخرین اخبار مدارس


17 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه

21 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه

20 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

مانیا باقرزاده

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه

مانیا نورائی

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه

آلما باغبانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری منطقه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

مانیا باقرزاده

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری منطقه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

سونیا شکرالهی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری منطقه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)